W Niemczech głosowanie w wyborach Prezydenta RP odbędzie się tylko w formie korespondencyjnej.

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: ewybory.msz.gov.pl lub do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie:

 • telefonicznie: (od poniedziałku do piątku, godz. 8:30-16:00): +49 30 22 313 153, -175, -221, -242, -401
 • mailowo: berlin.amb.wk@msz.gov.pl
 • pisemnie: Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, Richard-Strauss-Str. 11, 14193 Berlin
 • ustnie: Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, Richard-Strauss-Str. 11, 14193 Berlin
 • faksem: +49 30 22 313 212

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula w miejscu pobytu za granicą.

Spis wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORY: ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko;
 • imię (imiona);
 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
 • numer ewidencyjny PESEL;
 • dokładny adres pobytu wyborcy za granicą (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto);
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (tzn. adres stałego zameldowania w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;
 • numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Zgłoszenia można dokonać do 15 czerwca 2020 r., do godziny 24:00. W przypadku rejestracji telefonicznej lub osobistej – w czasie otwarcia urzędu. 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.