Wynagrodzenie za skrócony czas pracy – Kurzarbeitgeld (Kug) Jest możliwe jeśli normalny tygodniowy czas pracy
w przedsiębiorstwie lub dziale przedsiębiorstwa jest czasowo skrócony z powodów ekonomicznych lub z powodu wydarzenia, którego nie można uniknąć lub w wyniku zdarzenia, którego nie można było uniknąć. §Kug ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom wyszkolonych pracowników i utrzymanie miejsc pracy pracowników oraz zrekompensowanie pracownikom części utraconych zarobków z powodu skróconego czasu pracy. Kug jest przyznawany pracownikom jeśli w danym miesiącu kalendarzowym (okres uprawniający do świadczeń) co najmniej jednej trzeciej pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie dotyczy utrata wynagrodzenia i to więcej niż dziesięć procent ich miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Kwota Kug jest oparta na zryczałtowanej utracie wynagrodzenia netto w okresie uprawniającym do zasiłku (miesiąc kalendarzowy). Kug jest wypłacany w dwóch różnych stawkach zasiłku: §67 procent (podwyższona stawka świadczenia) dla pracowników, którzy mają co najmniej jedno dziecko, jak również dla pracowników, których współmałżonek ma co najmniej jedno dziecko, w rozumieniu § 32 ust. 1, 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli oboje małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego i nie żyją w trwałej separacji (są to dzieci naturalne, adoptowane i przybrane – liczba dzieci nie ma znaczenia) §60 procent (ogólna stawka świadczeń) dla pozostałych pracowników. §Kug może być przyznany do 12 miesięcy i może być przedłużony, jak w przypadku Corony, do 24 miesięcy. Podlega opodatkowaniu. Urlop przysługuje tak jak normalnie i wypłaca się go w wysokości jak przed wprowadzeniem Kug. §W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, opiekuńczego i emerytalnego członkostwo osoby podlegającej ubezpieczeniu pozostaje niezmienne w okresie otrzymywania Kug. Dla rzeczywistych zarobków podlegających składkom w okresie uprawnienia do Kug, tzw. krótka pensja, pracodawca i pracownik opłacają składki jak w przypadku zwykłego wynagrodzenia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opiekuńcze i emerytalne za utracone godziny oblicza się według fikcyjnego wynagrodzenia i ponosi je pracodawca.