Zasiłek mieszkaniowy – Wohngeld
Osoby potrzebujące pomocy są zobowiązane do korzystania ze świadczeń socjalnych innych instytucji, które mają pierwszeństwo przed urzędem pomocy społecznej. Jeżeli nie pobiera się ani świadczenia z pomocy społecznej, ani zasiłku mieszkaniowego, często jest pomocne przed złożeniem wniosku w urzędzie pomocy społecznej, ewentualne złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy w urzędzie ds. dodatków mieszkaniowych, celem sprawdzenia, czy najpierw Wohngeld nam przysługuje. §Stosuje się tu następujące proste obliczenie: jeżeli uprawnienie do innego świadczenie społecznego (w tym przypadku: dodatek mieszkaniowy) jest co najmniej tak wysokie, jak świadczenie wypłacane na podstawie SGB XII, wtedy potrzeba pomocy przestaje wg SGB XII istnieć.
W konsekwencji świadczenie wg SGB XII musi być wstrzymane lub nie może być przyznane. §To, czy przysługuje nam prawo do zasiłku mieszkaniowego, zależy od liczby członków rodziny w gospodarstwie domowym, całkowitego dochodu i wysokość kwalifikującego się czynszu. Wohngeld jest przyznawany na wniosek, do którego należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach wszystkich osób wspólnie mieszkających, zaświadczenie od wynajmującego, umowę najmu i dowody na zapłatę czynszu.

Kindergeld
W Niemczech nie jest zasiłkiem socjalnym, pomimo, że wyłączają go kasy rodzinne lecz jest ulgą podatkową dla rodziców, ze względu na wydatki jakie powstają przy wychowywaniu dzieci. §Należy się on dziecku od pierwszego miesiąca urodzenia do 18 roku życia lub dalej, gdy dziecko się kształci i wypłacany jest wyłącznie na wniosek rodziców lub opiekunów. Wynosi on od 1 stycznia 2021 roku 219 Euro na pierwsze i drugie dziecko, 225 Euro na trzecie dziecko i 250 Euro na czwarte i dalsze. §Polakom pracującym w Niemczech i opłacającym tu podatek dochodowy, których dzieci zamieszkują w Polsce, przysługuje również prawo do Kindergeldu. Ponieważ jest to wyrównanie podatkowe, należy się tylko rodzicom, którzy płacą podatki w Niemczech i mają tutaj albo swoje miejsce zamieszkania albo stałego pobytu. §Jeśli równocześnie posiada się miejsce zamieszkania w Polsce, to wówczas generalnie należy sprawdzić, czy istnieje roszczenie dla wypłaty świadczeń rodzinnych w Polsce zgodnie z polskim prawem oraz które roszczenie ma pierwszeństwo: niemiecki Kindergeld czy polskie 500plus. Jeżeli obywatel polski podlega ustawodawstwu niemieckiemu, w tym przypadku płacąc niemiecki podatek dochodowy i zarazem podlega ustawodawstwu polskiemu wg którego jego dzieciom należy się zasiłek rodzinny 500plus, w wysokości niższej niż niemiecki Kindergeld, wówczas wypłaca się różnicę pomiędzy niemieckim Kindergeld a polskim 500plus. Oznacza to konkretnie, że jeżeli dziecko mieszkające w Polsce otrzymuje zasiłek 500plus, wówczas podlega on potrąceniu z Kindergeld, który jest wyższy.