Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

rozpoczynamy rekrutację do nowej Szkoły Polskiej
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
z siedzibą w Lipsku.

Serdecznie zapraszamy!

W odpowiedzi na zapotrzebowanie i postulaty środowiska polonijnego,
Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, z dniem 5 września 2022 r. utworzona została Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku.

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w Szkole Polskiej jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.
Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, które prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym, dla każdej klasy raz w tygodniu przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania.
Uczniowie korzystają z bezpłatnych podręczników. Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.
Istnieje także możliwość przygotowania do egzaminu maturalnego w ramach kształcenia na odległość w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy rekrutację do klas I-VIII Szkoły Podstawowej. Zajęcie prowadzone są w soboty.
Uczniowie w ciągu roku szkolnego mają ok.20- 22 spotkań rozłożonych na cały rok szkolny, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego i począwszy od IV klasy Szkoły Podstawowej- również wiedzy o Polsce. Takie spotkania odbywają się wyłącznie w soboty. Średnio uczniowie spotykają się w szkole z nauczycielami na zajęciach co 2 tygodnie. Podczas jednego zjazdu mają od 6 do 8 lekcji. W klasach z systemu zjazdów miesięcznych uczniowie realizują taki sam program nauki jak w oparciu o ramy programowe dla uczniów uczących się w szkołach polskich za granicą.

Przyjmowanie nowych uczniów do szkoły
Należy wypełnić odpowiednio:


Kwestionariusz Zapisu dla uczniów do danej klasy Szkoły Podstawowej.
Zamieszczony a stronie:

https://lipsk.orpeg.pl/Po wypełnieniu formularza i kliknięciu pola Zachowaj zostanie on automatycznie przesłany na adres mailowy szkoły. Prosimy o nieprzesyłanie zeskanowanych formularzy. Sekretariat Szkoły będzie potwierdzał przyjęcie zgłoszenia lub informował o braku wolnych miejsc.
Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do podpisania oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych podczas pierwszego spotkania informacyjnego w danym roku szkolnym.

Dokumenty wymagane przy zapisie dla uczniów do Szkoły Podstawowej

 1. Wypełniony internetowo Kwestionariusz Zapisu do Szkoły Polskiej – lipsk.orpeg.pl w zakładce Rekrutacja
 2. Kopia polskiego dokumentu lub polskiego świadectwa urodzenia dziecka wraz z numerem PESEL dziecka lub numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka
 3. Podpisane zgody: do odebrania w sekretariacie
  –KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE DANYCH OSOBOWYCH
  -OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE WIZERUNKU DZIECKA
  – OŚWIADCZENIE RODZICA O SPEŁNIENIU PRZEZ DZIECKO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO/ OBOWIAZKU NAUKI
  Dokumenty wymienione w punkcie 2 i 3 należy dostarczyć na pierwsze spotkanie.

Opłaty: Jedyne opłaty dotyczą dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców oraz ubezpieczenie.


Kontakt

mgr Izabella Elsner
Poniedziałek 15:00-18:00
Wtorek 15:00-18.00
Środa 15.30-16.30, 19.00-19:50
Czwartek 15.30-16.30
tel. +49 152 59693528
Kontakt ze szkołą dodatkowo za pośrednictwem stron:
lipsk@orpeg.pl
www.lipsk.orpeg.pl


Pierwsze zajęcia – październik 2022r.
O terminie pierwszego spotkania informować będziemy na bieżąco.


Zapraszamy serdecznie do nowej Szkoły Polskiej
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
z siedzibą w Lipsku!